Opći uvjeti


OPĆI UVJETI POSLOVANJA

NOMAGO Mobility d.o.o.

 

 

Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) odnose se na usluge/proizvode koje pruža putnička agencija NOMAGO Mobility d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu,  Andrije Hebranga 22, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080215873, OIB:70852164421 (dalje u tekstu: NOMAGO Mobility d.o.o. i/ili Agencija).

 

Opći uvjeti su radi lakšeg razumijevanja podijeljeni u sljedeće cjeline koje su sastavni dio i zajedno čine Opće uvjete poslovanja Agencije:

 

A.            Opće informacije o korištenju proizvoda i usluga

B.             Avio karte, IATA i druge važne obavijesti

C.            Opći uvjeti za putne aranžmane koje organizira NOMAGO Mobility d.o.o.

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja dio su ugovora između putničke agencije NOMAGO Mobility d.o.o. i putnika i primjenuju se na međusobna prava i obveze. Radi izbjegavanja svake dvojbe, prihvatom ponude Agencije za  uslugu/proizvod od strane putnika nastaje obveznopravni odnos između putnika i Agencije na koji se primjenjuju ovi Opći uvjeti.

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o. i svi njegovi dijelovi (A, B i C) kao cjeloviti dokument postaju važeći i stupaju na snagu 16. siječnja 2024. godine, a dostupni na web adresi: www.nomago.hr.

 

A.         OPĆE INFORMACIJE O KORIŠTENJU PROIZVODA I USLUGA

 

1.          Osnovne informacije i postupak naručivanja usluge/proizvoda

1.1.      Putnik je svaka osoba koja naručuje i plaća te koristi usluge koje pruža Agencija u vezi putovanja (kupnja avio karte, smještaja, prijevoza, aranžmana i dr.) ili koja ima pravo putovati sukladno naručenoj usluzi, ako je usluga naručena i plaćena od strane treće osobe različite od putnika. NOMAGO Mobility d.o.o. je posrednik između putnika i pružatelja usluge proizvoda i/ili usluge i ne odgovara za izvršenje usluge za koju je posredovao. Na odnos između putnika i pružatelja usluge/proizvoda primjenjivat će se opći uvjeti tog pružatelja s kojima će putnik biti upoznat prilikom dostavljanja ponude od strane NOMAGO Mobility d.o.o. za pojedinu uslugu koju je zatražio putnik.

1.2.      Postupak naručivanja usluge/proizvoda kod NOMAGO Mobility d.o.o. je sljedeći:

1.     Putnik šalje pisani upit ili osobno dolazi u poslovnicu s usmenim upitom (Upit);

2.     NOMAGO Mobility d.o.o. šalje putniku ponudu sukladno upitu u kojoj se nalaze sve bitne informacije potrebne za putovanje kao i poveznica (link) na opće uvjete pružatelja usluge (npr. aviokompanije, organizatora putovanja i sl.) koju je zatražio putnik (Ponuda);

3.     Ako putnik prihvaća ponudu dužan je to učiniti pisanim putem (e-mail ili dr.) ili osobno u poslovnici (Prihvat ponude);

4.     Nakon što putnik prihvati Ponudu, NOMAGO Mobility d.o.o. radi rezervaciju sukladno Ponudi s time da uvjeti rezervacije i otkazivanja ovise o uvjetima pružatelja odnosne usluge i uvjetima pojedinog proizvoda/usluge (npr. aviokarta i dr.) s kojima će NOMAGO Mobility d.o.o. upoznati putnika tijekom procesa naručivanja usluge/proizvoda, a u svakom slučaju prije plaćanja od strane putnika (Rezervacija).

Kod Rezervacije putnik je dužan na zahtjev NOMAGO Mobility d.o.o. navesti sve podatke i dati informacije navedene u važećim putnim dokumentima kao i predati dokumente koje zahtijeva pojedina usluga/proizvod te podmiriti troškove rezervacije, ako to zahtijeva pojedini proizvod/usluga (npr. avio karta).

Rezervacija smještaja, putnih aranžmana, prijevoza itd. može se obaviti i na službenoj internetskoj stranici NOMAGO Mobility d.o.o. (on-line rezervacija). Rezervacija je potvrđena tek kad putnik primi potvrdu o rezervaciji od NOMAGO Mobility d.o.o. Ukoliko rezervaciju iz bilo kojeg razloga nije moguće napraviti, NOMAGO Mobility d.o.o. obaviještava putnika o tome unutar 2 (dva) radna dana putem telefona ili e-maila.

Ako putnik želi rezervirati proizvod/uslugu prema posebnima željama (rezervaciju za grupe s više od 9 osoba i dr.), dužan je kontaktirati NOMAGO Mobility d.o.o. osobno, putem telefona ili e-maila te je u tom slučaju putnik dužan platiti sve dodatne troškove koji se mogu pojaviti u vezi s kasnom rezervacijom sukladno uvjetima pružatelja usluge/proizvoda.

U slučaju da putnik tijekom postupka Rezervacije navede netočne informacije, putnik odgovara za sve troškove koji su uzrokovani davanjem neispravnih informacija te odgovara za svu štetu koja je time nastala za NOMAGO Mobility d.o.o.

5.     Nakon Rezervacije putnik je dužan izvršiti uplatu prema Ponudi i Rezervaciji i to u roku i sukladno uvjetima Ponude i Rezervacije (Realizacija). Nakon što putnik izvrši uplatu, NOMAGO Mobility d.o.o. izdaje vaučer koji je ujedno i potvrda rezervacije i plaćenog proizvoda/usluge i koji putnik mora imati sa sobom kroz cijelo vrijeme putovanja te ga dati na uvid na traženje izvršitelja pojedinog proizvoda/usluge za koju je posredovala Agencija

1.3.      Putnik može dobiti sve potrebne informacije o proizvodima i uslugama kod kojih posreduje NOMAGO Mobility d.o.o. i to osobno, putem e-maila, telefona i/ili Interneta. Radi izbjegavanja svake dvojbe, svaka usluga ima svoje uvjete i način rezervacije kako je gore navedeno, a s kojima je putnik upoznat prije kupovine usluge/proizvoda i koje uvjete putnik u cijelosti prihvaća i oni ga obvezuju trenutkom kupovine određene usluge/proizvoda.

 

2.          Cijene i plaćanje

2.1.      Cijene proizvoda/usluga koje se nalaze na Internetu i promotivnim materijalima informativnog su karaktera i podložne su promjenama ovisno o uvjetima pojedine usluge i vremenu slanja upita. Točne cijene individualnih proizvoda/usluga putnik može dobiti od NOMAGO Mobility d.o.o. putem telefona ili e-maila. Cijene navedene u Ponudi sadrže sve takse i pristojbe ukoliko nije drukčije navedeno, a ovisno o prirodi i uvjetima pojedine usluge/proizvoda. Ponuda je važeća samo za plaćanja obavljena u roku plaćanja navedenom u Ponudi s time da sva plaćanja moraju biti učinjena radnim danom i to na isti dan kada je Ponuda izdana, osim ako nije posebno naveden drugi rok plaćanja, jer se cijena iz Ponude može promijeniti nakon proteka roka važenja Ponude.

 

2.2.      Cijene su izražene u EUR te će se dvojno izražavati i u kunama dok za to postoji zakonska obveza, i to prema fiksnom tečaju konverzije - 1 euro = 7,53450 kuna.

 

2.3.      Dan plaćanja je dan kad Agencija primi uplatu na svoj bankovni račun. Takva uplata mora prispjeti na račun NOMAGO Mobility d.o.o. tijekom radnog dana. Putnik također može plaćanje izvršiti gotovinom ili drugim ne-gotovinskim načinima plaćanja (kreditne kartice) koje prihvaća Agencija. U slučaju povrata novca kod ne-gotovinskog plaćanja, Agencija ne vraća novac u gotovini već ga vraća povratom tj. uplatom na bankovni račun putnika.3.          Promjene i otkazivanja usluge/proizvoda

3.1.      Putnik će u Ponudi biti upućen na uvjete pojedinog proizvoda/usluge koje uvjete putnik prihvaća prihvatom Ponude i dužan ih se pridržavati.

3.2.      Putnik može zatražiti promjenu proizvoda/usluge (promjena imena, broja putnika, datuma, destinacije, itd.) ali isključivo u skladu s uvjetima koji se primjenjuju na određeni proizvod/uslugu. U slučaju promjene, putnik je obvezan platiti sve troškove realizacije promjene koje su propisane uvjetima pojedinog proizvoda/usluge, sve pod uvjetom da taj proizvod/usluga dopušta tražene promjene.

3.3.      Uz eventualne troškove promjene koje propisuju uvjeti proizvoda/usluge, putnik je dužan platiti Agenciji naknadu prema cjeniku Agencije za svaku napravljenu promjenu.

3.4.      Putnik može u bilo koje vrijeme otkazati proizvod/uslugu pisanim putem s time da se u trenutku otkazivanja putniku naplaćuju troškovi prema uvjetima pojedinog proizvoda ili usluge. Ako takvi uvjeti omogućuju putniku djelomičan ili potpun povrat novca radi otkazivanja, da bi ostvario to pravo putnik je dužan pravovremeno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koju zahtijevaju uvjeti pojedinog proizvoda/usluge.

3.5.      U slučaju da putnik otkaže putovanje prije polaska dužan je platiti i sve druge troškove koje propisuju uvjeti pružatelja proizvoda/usluge sukladno uvjetima usluge/proizvoda kao i naknadu Agenciji prema cjeniku Agencije.

3.6.      Putnik mora otkazati putovanje pisanim putem (email, pošta) i to kod Agencije, a ne direktno pružatelju usluge/proizoda. Otkazivanje se smatra izvršenim tek kad putnik primi potvrdu o otkazivanju od NOMAGO Mobility d.o.o.

 

4.          Putne isprave i vize

4.1.      Putnik je dužan imati važeću putovnicu ili drugu odgovarajuću važeću ispravu temeljem koje mu se može odobriti ulazak u pojedinu zemlju, a sve sukladno važećim propisima o putnim ispravama. Putnik je dužan samostalno o svom trošku pribaviti te tijekom cijelog trajanja putovanja imati važeću putovnicu ili drugu putnu ispravu temeljem koje mu se može odobriti ulazak u pojedinu zemlju. Ako nije drugačije određeno propisima države u koju ili kroz koju se putuje, minimalno važenje putovnice jest šest mjeseci od dana izlaska iz države u koju ili kroz koje se putuje. Putnik sam vodi računa o svojoj putovnici ili drugoj putnoj ispravi i sam odgovara za njihovo posjedovanje, ispravnost te za sve posljedice koje mogu proizaći iz neposjedovanja ili korištenja nevažeće putovnice ili druge isprave.

4.2.      Putnik je dužan samostalno o svom trošku prije putovanja pribaviti vize i druge dokumente koji su potrebni za ulazak u pojedinu državu. Agencija ni u kojem slučaju ne jamči odobrenje viza niti ostalih dokumenata, kao niti povrat uplaćenog iznosa za njihovo pribavljanje i ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove u slučaju da je putniku odbijena viza ili ulazak u državu.

4.3.      Prilikom Rezervacije, putnik daje potrebne informacije koje se moraju u potpunosti slagati s onima u službenim dokumentima s kojima putnik putuje te je dužan takve dokumente imati sa sobom tijekom cijelog putovanja. U slučaju da nepravilna informacija uzrokuje kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, putnik je sam odgovoran za sve  svoje troškove i troškove koji su nastali Agenciji i/ili trećim osobama.

4.4.      Ako tijekom putovanja dođe do krađe putovnice ili druge odgovarajuće isprave putnika, one budu uništene, izgubljene ili otuđene na bilo koji drugi način, putnik je obvezan o svom trošku ishoditi novu putovnicu ili drugu odgovarajuću ispravu ako je to nužno za nastavak putovanja ili povratak u državu polaska. U slučaju da putnik mora prekinuti putovanje zbog gubitka ili krađe dokumenata, nema pravo na povrat troškova putovanja od Agencije i dužan je snositi i sve dodatne troškove i naknade koji proizađu iz opisane situacije (troškovi repatrijacije, dodatnog smještaja i sl.) kao i troškove koje je eventualno imala Agencija u vezi opisane situacije.

 

5.          Zdravstveni propisi

5.1.      Ako je za putovanje obvezno pribaviti odgovarajući zdravstveni dokument, obaviti cijepljenje ili je potrebno ispunjenje bilo kojeg drugog uvjeta određenog zdravstvenim propisima (npr. pribavljanje potvrde o preboljenju određene bolesti, potvrde da putnik nikada nije imao određenu bolest, potvrde o cijepljenju, negativan PCR test i sl.), putnik je obvezan samostalno o svom trošku pravovremeno i uredno ispuniti traženi uvjet.

5.2.      Putnik se dužan samostalno informirati o zdravstvenim uvjetima u zemlji u koju putuje kao i o svim zahtjevima te zemlje u vezi cijepljenja i drugih zdravstvenih pitanja. Agencija nije ovlaštena putniku davati upute i preporuke da primi određeno cjepivo, poduzme medicinski zahvat ili koristi lijekove te se putnik dužan obratiti ovlaštenom liječniku u svrhu pribavljanja svih informacija, uputa i preporuka u vezi zdravstvenih uvjeta putovanja. Agencija ne odgovara za posljedice koje bi za putnika mogle proizaći iz cijepljenja, uporabe lijekova i sličnih radnji.

5.3.      Ako putnik radi necijepljenja i/ili neispunjenja drugog uvjeta određenog zdravstvenim propisima bude spriječen u mogućnosti odlaska na putovanje ili u nastavku putovanja, putnik je dužan snositi nastale troškove s tim u vezi kao i naknaditi svu štetu Agenciji, ako je takva šteta nastala za Agenciju. Putnik u tom slučaju nema pravo na povrat bilo kojih iznosa koje je platio Agenciji u vezi navedenog putovanja.

 

6.          Putno osiguranje

6.1.      Prihvatom Ponude za proizvod/uslugu i sklapanjem ugovora s Agencijom, a čiji su sastavni dio ovi Opći Uvjeti, ako je putnik to zatražio smatra se da su mu ponuđena i preporučena putna osiguranja, odnosno: osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti kao i da su Putniku stavljene na raspolaganje informacije o sadržaju tih osiguranja te opći uvjeti osiguravajućeg društva i ugovora o osiguranju.

6.2.      U slučaju da putnik želi ugovoriti navedena osiguranja može ih ugovoriti kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje isključivo kao posrednik. Osiguranje od otkaza putovanja, prema uvjetima osiguravajućeg društva, ugovara se prije putovanja te ga nije moguće u Agenciji ugovoriti nakon početka putovanja. U slučaju da putnik ne dostavi podatke za izradu police osiguranja u roku koji će biti naveden na Ponudi za osiguranje, smatra se da putnik ne želi putno osiguranje ili će ga ugovoriti samostalno. Premija osiguranja izračunava se u skladu s uvjetima i prema cjeniku osiguravajućeg društva. Razloge za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima.

6.3.      Radi izbjegavanja svake dvojbe, u slučaju ugovaranja osiguranja, za navedeno osiguranje će isključivo vrijediti opći uvjeti pojedinog osiguravatelja (osiguravajućeg društva) koji će biti priloženi uz Ponudu osiguranja kao i uz policu osiguranja u slučaju Realizacije osiguranja. Putnik kupnjom osiguranja posredstvom Agencije prihvaća i opće uvjete osiguravajućeg društva te se obvezuje postupati sukladno tim uvjetima.

 

 

7.          Točnost prijevoznika

7.1.      NOMAGO Mobility d.o.o. ne odgovara za točnost kopnenog, morskog ili zračnog prijevoznika, regularnog ili neregularnog prijevoza (kopno, more, zrak). Odgovornost prijevoznika proizlazi iz uvjeta pojedine avio ili druge karte i općih uvjeta svakog prijevoznika.

7.2.      NOMAGO Mobility d.o.o. ne odgovara za izvršenje usluge prijevoza kao niti za štetu koja je uzrokovana kašnjenjem, otkazivanjem, prebukiranjem i/ili promjenom prijevoznoga sredstva.

 

8.          Rješavanje prigovora

8.1.      Putnik ima pravo prigovora radi nezadovoljstva uslugama Agencije te je dužan uložiti pisani prigovor Agenciji. Putnik šalje prigovor u pisanom obliku na adresu sjedišta Agencije: NOMAGO Mobility d.o.o., Ulica Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na e-adresu travel@nomago.hr ili osobnom predajom pisanog prigovora u poslovnici Agencije. Agencija je dužna potvrditi primitak prigovora te odgovoriti na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora putnika. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. Putnik i Agencija će sve nesuglasnosti nastojati riješiti sporazumno, prema propisanoj proceduri, a ako to ne bude moguće ugovara se nadležnost suda u Zagrebu i primjena hrvatskog prava, kako je navedeno u točki 10 ovih Općih uvjeta.

8.2.      Prigovor mora biti obrazložen i uz njega trebaju biti priloženi odgovarajući dokazi koji potkrjepljuju tvrdnje prigovora. Ako je prigovor usmjeren na proizvod ili uslugu individualnoga ponuditelja za kojeg Agencija djeluje kao posrednik u prodaji tog proizvoda/usluge, Agencija će takav prigovor prenijeti individualnom ponuditelju te će od njega zatražiti odgovor na prigovor koji će potom dostaviti putniku. U tom slučaju Agencija nije odgovorna za neispunjenje usluge takvog individualnog ponuditelja jer djeluje kao posrednik.

 

9.          Poklon vaučeri

9.1.      Poklon vaučer je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku, numeriran je jedinstvenim brojem prilikom izdavanja i glasi na ime. Agencija ga izdaje uz uplatu sredstava koju izvršava i čiju visinu određuje osoba koja takav vaučer kupuje.

9.2.      Poklon vaučer moguće je iskoristiti za usluge po izboru iz ponude usluga za koje se poklon vaučer može koristiti, a što određuje Agencija.

9.3.      Iznos na poklon vaučeru važeći je do datuma istaknutog na njemu, a nakon isteka roka iznos na poklon vaučeru nije moguće iskoristiti.

9.4.      Nije moguća isplata ili povrat već uplaćenog novčanog iznosa na poklon vaučeru. Osoba koja kupuje poklon vaučer uplatom iznosa prihvaća odredbe ovih Općih uvjeta te se obvezuje s njima upoznati i korisnika kojem je takav poklon vaučer namijenjen.

 

10.       Opće odredbe, nadležnost i mjerodavno pravo

10.1.   Ovi Opći uvjeti su važeći uvjeti poslovanja Agencije te se primjenjuju na odnos između putnika i Agencije. Putnik kupnjom proizvoda/usluge kod Agencije potvrđuje da prihvaća odredbe ovih Općih uvjeta i svih njihovih dijelova.

10.2.   Ponuda usluga Agencije će se u budućnosti neprestano širiti i unaprijeđivati. Slijedom toga, Agencija zadržava pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta kako bi ih uskladila sa svojim poslovanjem. Agencija će pravovremeno objaviti izmijenjene Opće uvjete, s time da se oni primjenjuju na sve usluge/proizvode koje su naručene i rezervirane od dana stupanja na snagu izmijenjenih Općih uvjeta pa nadalje.

10.3.   Na ove Opće uvjete i usluge koje pruža Agencija primjenuje se hrvatsko pravo.

10.4.   NOMAGO Mobility d.o.o. i putnik će sve sporove koji nastanu između njih nastojati rješavati mirnim putem, a ako u tome ne uspiju nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud u Republici Hrvatskoj.

10.5.   Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta postane nevažeća, neprimjenjiva ili ništetna, ostale odredbe Općih uvjeta i dalje obvezuju i ostaju na snazi. U takvu se slučaju nevažeća odredba nastavlja primjenjivati u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, a putnik daje suglasnost da će prihvatiti učinak sličan onomu koji je imala nevažeća, neprimjenjiva ili neobvezujuća odredba s obzirom na sadržaj i svrhu ovih Općih uvjeta.

10.6.   Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe relevantnih zakona i međunarodnih propisa.

 

11.       Osiguranje za slučaj nesolventnosti

11.1.   U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnici koji trpe štetu mogu kontaktirati osiguravatelja CROATIA OSIGURANJE d.d. te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.

11.2.   Kontakt osiguravajućeg društva: CROATIA OSIGURANJE d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, prijava štete: stete.prijava@crosig.hr  ili tel: 0800 1884. eventualno prebaciti u opći dio

 

B.         AVIO KARTE, IATA I DRUGE VAŽNE OBAVIJESTI

 

1.          Osnovne informacije o avio kartama

1.1.      Avio karta predstavlja dokument ili elektroničku avio-kartu, koju je  izdao prijevoznik ili je izdana u njegovo ime uz opće uvjete prijevoznika, a u odnosu na koju su na snazi regulatorne odredbe koje definira IATA (Međunarodna udruga za zračni prijevoz). Za svaku avio kartu postoje posebni uvjeti koje određuje pojedini prijevoznik i s kojima je putnik upoznat već u Ponudi te prilikom procesa naručivanja usluge odnosno kupnje avio karte.

1.2.      NOMAGO Mobility d.o.o. je posrednik između putnika i aviokompanije te je u obvezi  prenijeti putniku sve uvjete avio karte. NOMAGO Mobility d.o.o. nema utjecaja i ne odgovara za uvjete pojedine avio karte koje propisuje pojedina avio kompanija.

1.3.      Cijene avio karata koje se nalaze na Internetu i promotivnim materijalima informativnog su karaktera i podložne su promjenama ovisno o uvjetima pojedine usluge i vremenu slanja upita. Točne cijene avio karata putnik može dobiti od NOMAGO Mobility d.o.o. putem telefona ili e-maila u fazi ponude. Cijene navedene u Ponudi sadrže sve takse i pristojbe ukoliko nije drukčije navedeno, a ovisno o uvjetima svake pojedine avio karte odnosno aviokompanije. Ponuda je važeća samo za plaćanja obavljena u roku plaćanja navedenom u ponudi s time da sva plaćanja moraju biti učinjena radnim danom i to na isti dan kada je Ponuda izdana, osim ako nije posebno naveden drugi rok plaćanja, jer se cijena iz Ponude može promijeniti nakon proteka roka plaćanja obzirom da su cijene avio karata podložne svakodnevnim promjenama zbog promjena tarife i taksi.

1.4.      Prilikom Rezervacije avio karte putnik mora dati sve informacije (kao što su navedene u važećim putnim ispravama) kako to zahtijeva određena aviokompanija te platiti troškove Rezervacije ako oni postoje. Pravila Rezervacije avio karte ovise o pravilima koje propisuje određena aviokompanija za odabrani tip avio karte. Navedene uvjete Agencija prenosi putniku. U slučaju da putnik ne navede točne informacije kod Rezervacije, odgovoran je u cijelosti za troškove i/ili posljedice uzrokovane davanjem pogrešnih informacija.

1.5.      Neke aviokompanije nude listu čekanja. U tom slučaju putnik će biti upoznat s posebnim uvjetima takve rezervacije koji ga obvezuju ako prihvati takvu ponudu.

1.6.      Aviokompanija zadržava pravo na promjenu datuma i vremena odlaska ili otkaz putovanja zbog promjene reda leta ili više sile te ima pravo promijeniti rutu putovanja ako se promijene uvjeti putovanja bez posebne odštete i sukladno važećim propisima u putničkom prometu. U slučaju da aviokompanija otkaže let ili nastupe druge promjene, putnik će ostvarivati svoja prava sukladno općim uvetima i pravilima aviokompanije za tu avio kartu.

1.7.      U slučaju otkazivanja leta, putnik nema pravo na povrat novca plaćenog za troškove vize, za ulazak u državu koju namjerava posjetiti ili troškove cijepljenja koje zahtijeva određena država kao i druge troškove u vezi putovanja. U tom slučaju NOMAGO Mobility d.o.o. ne odgovara putniku za bilo kakvu štetu s tim u vezi.

1.8.      Putnik je dužan osigurati da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispunjavaju i uvjete koje određuje avio prijevoznik.

1.9.      Na postupak naručivanja avio karata na odgovarajući se način primjenjuju odredbe iz dijela A - OPĆE INFORMACIJE O KORIŠTENJU PROIZVODA I USLUGA, Točka 1 Osnovne informacije i postupak naručivanja usluge/proizvoda Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o. ako u odnosu na avio karte u ovom dijelu B nije posebno određeno drugačije.

 

2.          Uvjeti avio karte  i promjene/otkazivanja

2.1.      Uvjeti pojedine avio karte kao i mogućnosti i troškovi promjene ili otkazivanja propisani su uvjetima aviopkompanije za pojedinu avio kartu s kojim uvjetima je putnik upoznat prilikom postupka naručivanja avio karte. Putnik kupnjom avio karte prihvaća i takve uvjete aviokompanije te je dužan djelovati u skladu s tim uvjetima u ostvarivanju svojih prava.

2.2.      Putnik može zatražiti promjenu avio karte (kao npr. imena i broj putnika, datum, destinacija itd.) i to isključivo ako je takva mogućnost dopuštena prema uvjetima aviokompanije za odabranu avio kartu. Kako bi se promjena realizirala, putnik mora platiti troškove određene uvjetima aviokompanije o kojima je putnik prethodno obaviješten u postupku kupnje avio karte.

2.3.      U slučaju promjene avio karte, osim troškova koje propisuje aviokompanija, putnik je dužan platiti i naknadu Agenciji za svaku napravljenu promjenu.

2.4.      Putnik može u bilo koje doba otkazati avio kartu s time da se na otkazivanje u cijelosti primjenjuju uvjeti pojedinog avioprijevoznika pri čemu će putnik biti obvezan platiti troškove otkazivanja sukladno uvjetima koje propisuje aviokompanija za odabranu kartu. Ako uvjeti avioprijevoznika za pojedinu avio kartu omogućuju putniku djelomičan povrat novca u trenutku otkazivanja, putnik je obvezan u traženom roku predati svu potrebnu dokumentaciju koju zahtijeva aviokompanija. Ako putnik u trenutku rezervacije predviđa da bi se nešto moglo dogoditi (putniku osobno ili bližoj obitelji) te da neće putovati, može pribaviti osiguranje od otkaza putovanja. (Više o osiguranjima pod A - OPĆE INFORMACIJE O KORIŠTENJU PROIZVODA I USLUGA, Točka 6. Putno osiguranje Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o.).

2.5.      U slučaju da putnik otkaže avio kartu, osim troškova otkazivanja koje propisuje aviokompanija, putnik je dužan platiti i naknadu Agenciji prema cjeniku Agencije za izdani vaučer.

2.6.      Putnik mora otkazati avio kartu pisanim putem i to dopisom upućenom Agenciji putem e-maila ili pošte. Putnik ne može otkazati avio kartu obraćajući se izravno aviokompaniji i takvo otkazivanje nije valjano. Otkazivanje je izvršeno kad putnik primi pisanu potvrdu o otkazivanju od Agencije.

 

 

3.          Prtljaga

3.1.      U zračnom je prometu isključivo aviokompanija odgovorna za prtljagu na osnovi važećih propisa u međunarodnom zračnom prometu. U slučaju izgubljene ili oštećene prtljage ili drugih problema s prtljagom putnik je dužan prijaviti navedeno izravno aviokompaniji.

3.2.      Aviokompanija putniku dodatno naplaćuje prijevoz posebne prtljage, kao npr. bicikla, opreme za surfanje, skijanje ili druge sportove, muzičkih instrumenata, druge posebno velike/nezgrapne prtljage itd. Putnik je dužan pri rezervaciji avio karte navesti da ima posebnu prtljagu. Ako to ne učini, aviokompanija ima pravo odbiti prijevoz takve prtljage pri čemu putnik snosi sve troškove ili štetu nastalu zbog navedenog.

3.3.      Prijevoz prtljage do određene kilaže, koju određuje aviokompanija u uvjetima pojedine avio karte, je besplatan. Putnik je dužan platiti svaki dodatni kilogram koji prelazi dopuštenu besplatnu prtljagu i to izravno avioprijevozniku kod predaje prtljage po odgovarajućoj tarifi aviokompanije.

3.4.      U slučaju gubitka ili oštećenja prtljage, putnik je dužan ispuniti formular aviokompanije koja je izvršila prijevoz te ga predati predstavniku aviokompanije čim utvrdi da je prtljaga izgubljena/oštećena te je dužan zadržati primjerak takvog formulara i za sebe. Na osnovu ovog formulara aviokompanija plaća odštetu ako za to postoje uvjeti sukladno važećim propisima u međunarodnom zračnom prometu.

3.5.      Agencija ne odgovara za ukradenu, izgubljenu ili oštećenu prtljagu ili ostale osobne predmete, vrijednosti i dokumenate iz prijevoznog sredstva kao niti za bilo koje druge probleme s prtljagom.

 

4.          Izvršenje avioprijevoza i točnost prijevoznika

4.1.      NOMAGO Mobility d.o.o., obzirom da je posrednik u kupnji avio karte, ne odgovara za točnost avioprijevoza već za navedeno odgovara isključivo avioprijevoznik koji izvršava navedenu uslugu. Odgovornost prijevoznika proizlazi iz uvjeta pojedine avio karte i općih uvjeta svakog prijevoznika.

4.2.      NOMAGO Mobility d.o.o. također ne odgovara za izvršenje usluge avioprijevoza kao niti za štetu koja je uzrokovana kašnjenjem, otkazivanjem, prebukiranjem i/ili promjenom prijevoznoga sredstva.

 

5.          IATA – Međunarodna organizacija za zračni promet

IATA - International Air Transport Association odnosno Međunarodna udruga za zračni promet međunarodna je organizacija koja udružuje sve komercijalne avionske prijevoznike te preko različitih konvencija kontrolira čak 230 avionskih kompanija koje čine 93% međunarodnog zračnog prometa.

 

6.          Podnošenje prigovora

6.1.      Na podnošenje prigovora u vezi kašnjenja/otkazivanja leta i/ili gubitka, oštećenja ili kašnjenja prtljage, prvenstveno se primjenjuju opći uvjeti prijevoznika i važeće konvencije o pravima putnika u zračnom prometu. Slijedom toga, putnik kupnjom karte prihvaća takve uvjete pa je dužan postupati u skladu s njima.

6.2.      Na podnošenje prigovora na rad Agencije primjenjuju se odrebe ovih Općih uvjeta (A - OPĆE INFORMACIJE O KORIŠTENJU PROIZVODA I USLUGA, Točka 8 Rješavanje prigovora, Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o.

 

 


C.         OPĆI UVJETI ZA PUTNE ARANŽMANE U ORGANIZACIJI NOMAGO Mobility d.o.o.

 

1.          Primjena Općih uvjeta za putne aranžmane u organizaciji Agencije

1.1.      Ovi Opći uvjeti za putne (paket) aranžmane koje organizira Agencija sastavni su dio ugovora o putovanju (dalje u nastavku: ''Opći uvjeti'') te su sastavni dio Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o. Ugovor o putovanju sklapa Agencija kao organizator s jedne strane i putnik odnosno ugovaratelj putovanja kada ugovaratelj putovanja sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika s druge strane. Za potrebe ovih Općih uvjeta izjednačavaju se pojmovi „putni aranžman“ i „putovanje“ pa se u tekstu koriste oba pojma s jednakim značenjem.

1.2.      Ovi Opći uvjeti primjenjuju se isključivo na putne aranžmane koje organizira Agencija kao organizator. Ovi Opći uvjeti ne primjenjuju se na putovanja gdje Agencija prodaje aranžmane drugih organizatora/individualnih ponuditelja, a gdje djeluje samo kao posrednik te se u tom slučaju primjenjuju odredbe dijela A  - OPĆE INFORMACIJE O KORIŠTENJU PROIZVODA I USLUGA, Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o. prema kojima je organizator odgovoran za izvršenje putovanja sukladno svojim općim uvjetima koje Agencija stavlja na znanje putniku kod kupnje takve usluge za koju posreduje Agencija.

 

2.          Program putovanja

2.1.      Program putovanja je sastavni dio ugovora o putovanju i sadrži informacije o putovanju. Agencija jamči provedbu Programa putovanja prema opisu koji je objavljen na web stranici Agencije i koji je dostavljen putniku.

2.2.      Agencija se obvezuje sadržaj Programa putovanja ostvariti u potpunosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti kao što su primjerice rat, nemiri, štrajkovi, terorističke aktivnosti, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, poremećaji u rasporedu i kašnjenja prijevoznih sredstava, vremenske neprilike, epidemije, pandemije i druge okolnosti koje su izvan kontrole Agencije i koje izravno utječu na pojedinu destinaciju. U slučaju poremećaja u destinaciji putovanja prilikom izvršenja ugovora o putovanju, a koji poremećaji uzrokuju potrebu za izmjenom sadržaja Programa putovanja, ali koji poremećaji nisu takve prirode da u potpunosti onemogućuju provođenje Programa putovanja, Agencija se obvezuje poduzeti sve razumne mjere kako bi se Program putovanja izvršio na način i u sadržaju koji najviše odgovara sadržaju Programa putovanja objavljenog prije samog putovanja. U takvim slučajevima će se smatrati da je Agencija u potpunosti provela Program putovanja, unatoč tome što se ostvareni Program putovanja razlikuje od onoga objavljenog prije početka putovanja. Dodatno, provedba Programa putovanja može se razlikovati od objavljenog i kada pojedine destinacije zahtijevaju prilagodbe i improvizacije na terenu.

 

3.          Ugovor o putovanju

3.1.      Na postupak sklapanja ugovora o putovanju i naručivanja usluge na odgovarajući način se primjenjuju odredbe dijela A - OPĆE INFORMACIJE O KORIŠTENJU PROIZVODA I USLUGA, točka 1 Osnovne informacije i postupak naručivanja usluge/proizvoda Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o., ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.

3.2.      Ugovor se smatra sklopljenim: (i) nakon što Agencija po danoj Ponudi u tamo određenom roku, od strane putnika na transakcijski račun zaprimi iznos predujma određen Ponudom, te (ii) nakon što Agencija putniku pošalje potvrdu rezervacije. Ugovor proizvodi pravne učinke i obvezuje Agenciju tek kada Agencija zaprimi navedenu uplatu. Ako putnik ne izvrši uplatu predujma sukladno ispostavljenoj Ponudi, smatrati će se da je putnik povukao prijavu za rezervaciju putovanja.

3.3.      Sklapanjem ugovora o putovanju putnik potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama izabranog putovanja, odnosno sa Programom putovanja te da u cijelosti razumije i prihvaća ugovor, Program putovanja i Opće uvjete poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o. i svih njihovih dijelova. Ako putnik ugovara putovanje i za druge putnike u ime i za račun drugih putnika, sklapanjem Ugovora potvrđuje kako je sa svim navedenim u potpunosti upoznao druge putnike, te osobno odgovara za to da će se drugi putnici u čije ime i za račun je ugovorio putovanje pridržavati odredbi ugovora, Programa putovanja i  Općih uvjeta. Putnik također preuzima obvezu upoznati druge putnike sa svim dodatnim informacijama koje dobije u daljnjem kontaktu s Agencijom.

3.4.      Radi izbjegavanja svake dvojbe: (i) Ponuda Agencije, i (ii) prihvat Ponude Agencije za pojedino putovanje od strane putnika te plaćanje predujma, i (iii) Program putovanja, kao i (iv) Opći uvjeti poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o. zajedno čine ugovor o putovanju između Agencije i putnika i njegov su sastavni dio.

 

4.         Cijene i plaćanje

4.1.      Na cijene i plaćanje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe dijela A - OPĆE INFORMACIJE O KORIŠTENJU PROIZVODA I USLUGA, točka 2. Cijene i plaćanje

Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o., ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.

4.2.      Pravilno i pravodobno podmirenje svih troškova prema Ponudi i/ili Programu putovanja ili ovim Općim uvjetima, osigurava putniku raspoloživo mjesto na odabranom putovanju. U suprotnom smatra se da je putnik raskinuo ugovor o putovanju te se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane putnika.

4.3.      Cijena putovanja određena je Programom putovanja te vrijedi od datuma objave Programa putovanja. Cijena uključuje usluge Agencije koje su u Programu putovanja navedene pod ''Cijena paket-aranžmana uključuje'' Cijeni se dodaju i cijene usluga pod odjeljkom ''Obavezna doplata''. Cijene paket-aranžmana objavljene su u službenoj valuti Republike Hrvatske (EUR).

4.4.      Osim ako nije drugačije ugovoreno ili naznačeno u Programu putovanja, cijena putovanja ne uključuje dodatne usluge, kao primjerice fakultativne izlete i posjete, ulaznice, troškove pribavljanja i izdavanja viza, troškove cijepljenja, izrade testova, dodatne dokumentacije potrebne za ulaz u, boravak ili izlaz iz pojedine zemlje, troškove osiguranja povezanih sa putovanjem, posebne usluge kao što su izbor jednokrevetne sobe, posebna prehrana, niti bilo koje druge usluge koje Programom putovanja nisu uključene u cijenu putovanja. Sve takve dodatne usluge koje Putnik izabere, dužan je dodatno platiti Agenciji prema naznačenoj cijeni. Agencija može predvidjeti da Putnik pojedine usluge plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta eventualni prigovor na tu uslugu podnosi se izravno pružatelju usluge.

4.5.      Sklapanjem ugovora o putovanju putnik potvrđuje da je upoznat s činjenicom da cijena putnog aranžmana može biti drugačija za druge putnike povodom akcija i promocija Agencije, sve u svrhu popunjavanja preostalih slobodnih mjesta putem posebnih ponuda ''First minute'', ''Last minute'' i slično. Putnik koji je uplatio putovanje po punoj cijeni nema pravo na sniženje cijene niti povrat razlike cijene u odnosu na akcijsku cijenu jer Agencija ima pravo kod posebnih akcija i promocija prodavati putne aranžmane cijenama nižim od redovnih cijena za ista putovanja.

4.6.      Putnik nema pravo povrata sredstava za bilo koju uslugu iz Programa putovanja koju putnik nije iskoristio svojom odlukom i/ili svojom krivnjom i/ili iz razloga koji su isključivo na strani putnika.

4.7.      Agencija može nakon sklapanja ugovora, a najkasnije 20 (dvadeset) dana prije početka putovanja, pisanim putem povećati ugovorenu cijenu i o tome mora obavijestiti putnika, ako je isto posljedica promjene: (a) cijene prijevoza putnika zbog troškova goriva ili drugih izvora energije, (b) visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje putnog aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama, (c) primjenjivih valutnih tečajeva. ili (d) cijene smještaja, prehrane i/ili drugih usluga.

4.8.      Ako se radi o povećanju ugovorene ukupne cijene putnog aranžmana do 8% (osam posto), Agencija povećanje može izvršiti jednostrano, a putnik je to obvezan prihvatiti. U slučaju da putnik odbije doplatiti razliku u iznosu do 8% povećanja ukupne cijene putnog aranžmana do najkasnije u roku od 3 (tri) dana od primljene obavijesti, smatrat će se da je putnik raskinuo ugovor te će se u tom slučaju primjeniti odredbe ovih Općih uvjeta o raskidu ugovora od strane putnika.

4.9.      Ako se radi o povećanju ugovorene ukupne cijene putnog aranžmana većem od 8% (osam posto), putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju, pri čemu je izjavu o raskidu dužan pisanim putem dostaviti Agenciji u roku od najkasnije 2 (dva) dana od primljene obavijesti. U slučaju raskida putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i drugih troškova. Ako putnik raskid ne dostavi Agenciji pisanim putem niti u navedenom roku, smatra se da je suglasan s povećanjem cijene i da ju se obvezuje platiti.

4.10.   Iznosi zrakoplovnih pristojbi podložni su promjeni do dana izdavanja avio karte.

 

 

5.          Kategorizacija usluga

5.1.      Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti (smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i druge usluge) u Programu putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji odnosne zemlje u trenutku izdavanja Programa putovanja. Lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama može se razlikovati  te je smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge su pod nadzorom nadležnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pisanu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Programu putovanja važećim za navedeno putovanje, a koja je dana (dobivena) bilo od strane radnika Agencije ili neke treće osobe.

 

6.          Prijenos ugovora o putovanju na drugog putnika

6.1.      Prije početka putovanja putnik može prenijeti ugovor o putovanju na drugog putnika koji ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj Ugovor i samo ako je takva promjena moguća i dopuštena prema uvjetima pružatelja usluga koji su uključeni u  putni aranžman. Putnik je dužan o namjeravanom prijenosu ugovora obavijestiti Agenciju pisanim putem najkasnije 7 (sedam) dana  prije početka putovanja. Putnik na kojega se prenosi ugovor o putovanju mora dati izričiti pisani pristanak na prijenos ugovora putem elektroničke pošte i/ili potpisom izjave  u poslovnici Agencije te čime postaje strana ugovora o putovanju. Putnik koji je prenio Ugovor na novog putnika prestaje biti ugovorna strana ugovora o putovanju i nema pravo na naknadu eventualne štete niti drugih troškova.

6.2.      Za prijenos ugovora moguće je da nastanu dodatni troškovi prijenosa pri čemu putnik koji prenosi ugovor i putnik na kojega je prenesen ugovor solidarno odgovaraju Agenciji za sva plaćanja sukladno ugovoru, kao i za sve eventualne dodatne naknade, pristojbe i druge troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora, a o kojima će ih Agencija pravodobno obavijestiti.

6.3.      Za putovanja zrakoplovom mogućnost prijenosa ugovora o putovanju i trošak prijenosa ovise o uvjetima i tarifama avio kompanije kao i uvjetima pojedine avio karte.

 

7.          Izmjene uvjeta ugovora o putovanju

7.1.      Nakon sklapanja ugovora o putovanju, a prije početka putovanja Agencija može jednostrano izmijeniti uvjete ugovora, ako je izmjena beznačajna, o čemu će Agencija obavijestiti putnika. Beznačajnom izmjenom smatra se svaka izmjena koja znatno ne mijenja glavna obilježja usluga putovanja, ne umanjuje kvalitetu ili vrijednost putnog aranžmana, niti uzrokuje značajnije neugodnosti ili dodatne troškove za putnika, primjerice: promjena hotelskog smještaja u hotel iste kategorizacije i kvalitete usluge na sličnoj lokaciji kao i prethodni hotel, promjena u rasporedu održavanja obilazaka, izleta i posjeta i sl.

7.2.      Ako je Agencija prije početka putovanja prisiljena znatno izmijeniti bilo koje glavno obilježje usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve putnika, dužna je bez odgode obavijestiti putnika o predloženim izmjenama, njihovom utjecaju na cijenu putnog aranžmana odnosno o ponuđenom zamjenskom putnom aranžmanu i njegovoj cijeni, ovisno što je primjenjivo. Putnik je obvezan u roku od 2 (dva) radna dana od primitka obavijesti Agencije pisano se očitovati Agenciji prihvaća li predloženu izmjenu ili raskida ugovor. Ako putnik ne odgovori u navedenom roku smatra se da je suglasan s predloženim izmjenama odnosno zamjenskim  putnim aranžmanom. Ako izmjene ili zamjenski putni aranžman imaju za posljedicu višu cijenu ili dodatne troškove, razliku u cijeni obvezan je podmiriti putnik. Ako izmjene ili zamjenski  putni aranžman imaju za posljedicu nižu kvalitetu ili cijenu, putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene. Ako putnik raskine ugovor, putnik ima pravo na povrat isključivo uplaćenog iznosa za putni aranžman, bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i drugih troškova.

7.3.      Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili drugog prijevoza ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ako se promjene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Agencija ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile tijekom putovanja. U tom slučaju će nastojati osigurati prikladne usluge s obzirom na nastalu situaciju.

 

8.          Raskid ugovora o putovanju od strane putnika

8.1.      Putnik može raskinuti ugovor o putovanju u bilo kojem trenutku prije početka putovanja, i to na način da dostavi Agenciji pisanu obavijest o raskidu ugovora. Ugovor se smatra raskinutim s danom na koji Agencija zaprimi pisanu obavijest. U slučaju raskida Agencija ima pravo naplatiti naknadu za raskid ugovora u visini koja se određuje prema danu raskida. Naknada za raskid ugovora naplaćuje se zadržavanjem odgovarajućeg novčanog iznosa kojeg je putnik uplatio kao cijenu putnog aranžmana ovisno o trenutku raskida ugovora odnosno vremenu preostalom do početka putovanja. Visina naknade za raskid ugovora od strane putnika koji se odnosi na cijelo putovanje ili pojedini segment putovanja određena je Ugovorom o putovanju i/ili je navedena u Ponudi ili Programu putovanja za svako pojedino putovanje.

8.2.      Ako nije drugačije određeno, Agencija ima pravo naplatiti dodatnu naknadu i za promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice, zahtjev za promjenom Programa putovanja kao i za sve druge bitne promjene putovanja pod uvjetom da ih učini ili zatraži putnik.

8.3.      Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju prije početka putovanja bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i s pravom na povrat uplaćene cijene putnog aranžmana u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje putnog aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište.

Ti slučajevi uključuju: rat u zemlji odredišta putovanja, epidemije i/ili pandemije bolesti u zemlji odredišta putovanja protiv kojih nije omogućeno cijepljenje u zemlji polazišta, a koje ozbiljno ugrožavaju život i zdravlje putnika, prirodne katastrofe koje su pogodile destinaciju ili neposrednu okolicu destinacije unutar države odredišta putovanja, a koje neposredno ugrožavaju život i zdravlje osoba koje borave na području destinacije unutar zemlje odredišta putovanja, terorističke aktivnosti, sanitarni poremećaji u destinaciji unutar zemlje odredišta putovanja koji znatno otežavaju i/ili onemogućuju ispunjenje obveza iz paket-aranžmana, te javni nemiri koji su zahvatili destinaciju unutar države odredišta putovanja, a koji su u tolikim razmjerima da utječu na sigurnost boravka putnika u zemlji odredišta na način da bi boravak putnika u toj destinaciji bio opasan po život i zdravlje putnika.

8.4.      Radi izbjegavanja svake dvojbe, da bi putnik ostvario pravo iz prethodnog stavka, prethodno navedene okolnosti moraju biti takve da znatno utječu na ispunjenje putnog aranžmana odnosno na prijevoz putnika na odredište. Pod navedene okolnosti ne potpada prebukiranje prijevoznika ili drugi poremećaju u prijevozu.

8.5.      Ako putnik želi odustati od putovanja za vrijeme realizacije putovanja, to može učiniti dostavom pisane obavijesti Agenciji, a raskid ugovora o putovanju stupa na snagu od trenutka kada Agencija zaprimi takvu pisanu obavijest. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat bilo kakvih sredstava već u tom slučaju Agencija ima pravo zadržati 100% iznosa ukupne cijene putnog aranžmana, a putnik je dužan snositi troškove repatrijacije, odnosno povratka u zemlju polazišta i sve druge troškove u vezi prekida putovanja.

8.6.      U slučaju raskida ugovora o putovanju od strane putnika iz bilo kojeg razloga, putnik nema pravo na povrat bilo kakvih troškova koje je imao u vezi putovanja (npr. eventualne vize, osiguranja, cijepljenja i drugih troškova).

8.7.      Ako su stvarno nastali troškovi proizašli iz raskida ugovora od strane putnika veći od naknada za raskid ugovora, Agencija zadržava pravo naplate do punog iznosa stvarno nastalih troškova. Putnik je odgovoran za eventualne troškove ili štetu koja bi pritom mogla nastati, kako Agenciji tako i ostalim putnicima i/ili trećim osobama.

 

9.          Raskid ugovora o putovanju od strane Agencije

9.1.      Ako je broj osoba koje su prijavljene za putni aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u Programu putovanja, Agencija može raskinuti ugovor o putovanju prije početka putovanja. U tom slučaju Agencija će putniku vratiti plaćanja primljena za putni aranžman, bez obveze naknade štete ili bilo kakvih drugih plaćanja putniku. O raskidu će Agencija obavijestiti putnika unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od:

- 20 (dvadeset) dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana,

- 7 (sedam) dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana.

- 48  sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana.

9.2.      Agencija može raskinuti ugovor prije početka putovanja ako Agenciju u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. U tom slučaju Agencija će o nastupu tih okolnosti i raskidu bez odgađanja obavijestiti putnika prije početka putovanja te mu vratiti plaćanja primljena za putni aranžman, bez obveze naknade štete ili bilo kakvih drugih plaćanja putniku.

9.3.      U slučaju raskida ugovora o putovanju od strane Agencije iz bilo kojeg razloga, putnik nema pravo na povrat bilo kakvih dodatnih troškova koje je imao u vezi putovanja (npr. eventualne vize, osiguranja, cijepljenja i drugih troškova).

9.4.      Agencija može raskinuti ugovor o putovanju za vrijeme realizacije putovanja ako putnik svojim postupanjem ugrožava, otežava ili onemogućava redovnu provedbu Programa putovanja ili nanese štetu Agenciji, pružateljima usluga, drugim putnicima, trećim osobama ili imovini. U tom slučaju primijenit će se odredbe ovih Općih uvjeta koje vrijede za raskid ugovora o putovanju od strane Putnika, a putnik je dužan Agenciji naknaditi svu štetu nastalu radi takvog raskida odnosno ponašanja putnika.

 

10.       Uvjeti putovanja za povezane putne aranžmane

10.1.   Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju putni aranžman (npr. individualna rezervacija hotela, avio karte, transfera i slične dodatne usluge).

10.2.   Opći uvjeti putovanja za putne (paket) aranžmane ne vrijede za putovanja u povezanom putnom aranžmanu, osim u dijelu zaštite putnika u slučaju nesolventnosti agencije.

10.3.   Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, Agencija djeluje u ime i za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih pružatelja usluga (zrakoplovnih tvrtki, hotela, transfera, agencija za rezervaciju turističkih usluga i slično) te je svaki od Pružatelja usluga isključivo odgovoran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom.

10.4.   Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, Agencija će informirati putnika o uvjetima poslovanja tih pružatelja usluga, a putnik kupnjom pojedine usluge u povezanom putnom aranžmanu prihvaća opće uvjete pojedinog pružatelja usluge.

 

11.       Posebne odredbe za putovanja zrakoplovom

11.1.   Na uvjete avio karata (otkazivanje, promjene i sl.) i prtljagu koja se prevozi zrakoplovom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe dijela B. AVIO KARTE, IATA I DRUGE VAŽNE OBAVIJESTI Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o.

11.2.   Agencija ne odgovara putniku za izvršenje usluge prijevoza putnika i prtljage od strane pojedine aviokompanije uključene u  putni aranžman. Također, Agencija ne odgovara putniku za troškove i/ili eventualnu štetu koja je posljedica promjena u terminima letenja, prebukiranja, štrajkova avio kompanija, kašnjenja letova, promjena voznog reda i sličnih okolnosti koje nastanu isključivo na strani aviokompanije ili treće osobe različite od Agencije.

 

12.       Obveze Agencije

12.1.   Ako nije drugačije određeno, Agencija će usluge iz putnog aranžmana pružiti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

12.2.   Agencija se obvezuje uredno ispunjavati svoje obveze koje proizlaze iz zakona i pravila struke.

12.3.   Agencija se obvezuje održavati važećima police svih osiguranja koja je dužna imati po zakonu.

12.4.   Putnik ima pravo, neovisno o sniženju cijene ili raskidu ugovora, zahtijevati od Agencije primjerenu naknadu za svaku štetu koju pretrpi kao rezultat bilo koje nesukladnosti, a Agencija je dužna putniku naknaditi tu štetu bez nepotrebnog odgađanja.

Agencija se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da:

a) se nesukladnost može pripisati putniku

b) se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna ili

c) je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

12.5.   Agencija je dužna na zahtjev putnika putniku ponuditi osiguranje te staviti na raspolaganje informaciju o sadržaju traženog osiguranja i opće uvjete ugovora o osiguranju. Na osiguranje se na odgovarajući način primjenjuje dio A - OPĆE INFORMACIJE O KORIŠTENJU PROIZVODA I USLUGA, točka 6 – Putno osiguranje Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o.

 

13.       Obveze putnika

13.1.   Odgovornost putnika za ostale putnike u slučaju prijave više osoba

Putnik je obvezan sve ostale putnike iz svoje prijave za rezervaciju putnog aranžmana upoznati s ugovorom, Programom putovanja i ovim Općim uvjetima, a uplatom predujma putnik izričito potvrđuje Agenciji kako je tu obvezu izvršio. Putnik je ujedno obvezan upoznati ostale putnike sa svim dodatnim informacijama koje dobije u daljnjem kontaktu s Agencijom.

Putnik prijavom za rezervaciju putnog aranžmana izričito potvrđuje Agenciji kako je ovlašten djelovati u ime i za račun svih putnika obuhvaćenih prijavom te da je u cijelosti odgovoran prema Agenciji za njihovo poštivanje ugovora.

Ako nije drugačije određeno, putnik je dužan izvršiti sva plaćanja temeljem ugovora za sve putnike iz svoje prijave za rezervaciju putnog aranžmana.

Sve što se temeljem ugovora o putovanju primjenjuje na putnika na odgovarajući način primjenjuje se i na putnika kojeg je taj putnik prijavio za putovanje, ako nije drugačije određeno.

 

13.2.   Obveza dostave podataka i dokumenata

Prilikom prijave za rezervaciju putnih aranžmana putnik je dužan dostaviti Agenciji sve točne podatke i dokumente svih putnika koji su potrebni za organiziranje i realizaciju putovanja. Dostavljeni podaci i dokumenti moraju odgovarati valjanim osobnim dokumentima koji će se koristiti prilikom realizacije putovanja. Agencija nije odgovorna za zaprimanje, korištenje niti prosljeđivanje netočnih ili nepotpunih podataka ili dokumenata. Putnik koji prilikom prijave stavi na raspolaganje Agenciji netočne ili nepotpune podatke ili dokumente, odgovara za sve posljedice i troškove proizašle iz korištenja takvih podataka ili dokumenata. U tom slučaju Agencija može raskinuti ugovor s učinkom kao da ga je raskinuo putnik i od putnika zahtijevati isplatu svih nastalih troškova i štete. U slučaju da putnik ne dostavi podatke ili dokumente u skladu s uvjetima i rokovima ugovora o putovanju smatrat će se da je raskinuo ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu ugovora o putovanju od strane putnika.

U slučaju bilo kakve promjene podataka putnika koji su potrebni za organiziranje i realizaciju putovanja ili dokumenata koje će putnici koristiti prilikom realizacije putovanja, putnik je dužan bez odgađanja dostaviti Agenciji nove podatke ili dokumente. U suprotnom smatra se da je dostavio netočne podatke ili dokumente te će se primijeniti pravila koja vrijede za dostavu netočnih podataka ili dokumenata.

 

13.3.   Obveza poštivanja propisa

Putnik je dužan informirati se i poštivati sve važeće propise o putnim ispravama i vizama, devizne, granične, carinske i zdravstvene i druge primjenjive propise, te se brinuti da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga odgovaraju uvjetima predviđenima navedenim propisima matične države, države tranzita i države odredišta.

Ako putnik uslijed nepoštivanja propisa bude spriječen u mogućnosti odlaska na putovanje ili u nastavku putovanja, smatrat će se da je raskinuo ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu ugovora od strane putnika. U tom slučaju putnik je odgovoran i za sve nastale troškove i štetu.

 

13.4.   Putne isprave i vize i ostali dokumenti

Na putne isprave i vize na odgovarajući se način primjenjuju odredbe dijela A - OPĆE INFORMACIJE O KORIŠTENJU PROIZVODA I USLUGA, točka 4 – Putne isprave i vize Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o.

Putnik je tijekom cijelog putovanja dužan imati valjane putne isprave i vize predviđene Programom putovanja.

Ako putnik uslijed neodobravanja vize ili nepribavljanja nekog drugog dokumenta bude spriječen u mogućnosti odlaska na putovanje ili u nastavku putovanja, smatrat će se da je raskinuo Ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu Ugovora od strane Putnika. U takvom slučaju Putnik je odgovoran i za sve nastale troškove i štetu.

 

13.5.   Zdravstveni propisi

Na cijepljenja i druge zdravstvene zahtjeve za pojedino putovanje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe dijela A - OPĆE INFORMACIJE O KORIŠTENJU PROIZVODA I USLUGA, točka 5 – Zdravstveni propisi Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o.

 

13.6.   Uvjeti prijevoznika

Putnik je dužan osigurati da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispunjavaju i uvjete koje određuje pojedini prijevoznik.

Agencija nije odgovorna za odluke prijevoznika kojima se putniku uskraćuje prijevoz kao niti za troškove ili druge posljedice koje iz takvih odluka proizlaze. Ako putnik zbog takve odluke nije u mogućnosti otići na ili nastaviti putovanje, smatrat će se da je raskinuo ugovor, u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o raskidu ugovora od strane putnika. U takvom slučaju putnik odgovara za cjelokupnu štetu.

 

13.7.   Obveza obavještavanja o okolnostima od utjecaja na putovanje

Putnik je dužan prilikom prijave za rezervaciju putnog aranžmana obavijestiti Agenciju o svim okolnostima vezanim za zdravstveno stanje i navike svih putnika obuhvaćenih njegovom prijavom za rezervaciju  putnog aranžmana ako bi takve okolnosti mogle ugroziti ili znatno otežati realizaciju putovanja ili zdravlje i život putnika, kao npr. potreba za posebnom prehranom, informacije o kroničnim bolestima, alergijama, invaliditetu i slično.

Agencija će zahtjev putnika za posebnom vrstom prehrane po primitku zahtjeva uputiti pružateljima usluga no ne odgovara za neispunjenje zahtjeva u slučaju da isti nisu u mogućnosti ponuditi traženu vrstu obroka ili ako pružatelji usluga kod realizacije zahtjeva učine propuste.

Ako se Programom putovanja zahtijevaju posebni uvjeti koji se tiču osobnih svojstava, npr. određena starosna dob, određeno zdravstveno stanje, određena fizička sprema i slično,  putnik može koristiti usluge Agencije u odnosu na to putovanje isključivo ako zadovoljava postavljene uvjete. Ako putnik ne zadovoljava tako postavljene uvjete ili je Agenciji dostavio netočne podatke, Agencija može raskinuti ugovor s učinkom kao da ga je raskinuo putnik i od putnika zahtijevati isplatu svih nastalih troškova i štete.

Putnik je dužan prije sklapanja ugovora o putovanju osobno se informirati o odredištu putnog aranžmana i pregledati važeći popis država visokog ili umjerenog rizika.

 

13.8.   Obveza prijave nesukladnosti

Putnik je dužan, bez ikakvog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Agenciju o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju.

 

13.9.   Ponašanje putnika na destinaciji

Putnik je dužan pridržavati se svih pravila i kućnog reda smještajnog objekta, naročito u pogledu vremena početka korištenja smještajne jedinice (check-in), vremena njenog napuštanja (check-out), tako i u pogledu uporabe smještajne jedinice i ostalih sadržaja smještajnog objekta.

Ako putnik na bilo koji način ugrožava sigurnost, mir ili udobnost ostalih putnika, trećih subjekata ili ugrožava, otežava ili onemogućava redovno odvijanje Programa putovanja, Agencija ima pravo prekinuti putovanje za tog Putnika u kojem slučaju Putnik nema pravo na naknadu ili povrat bilo kakvih novčanih sredstava uplaćenih za putovanje, a odgovoran je i za naknadu štete koja bi mogla proizaći iz njegovog postupanja. U slučaju da je takav putnik maloljetna osoba, za takvu osobu odgovorni putnik je dužan o svom trošku osigurati povratak maloljetnog putnika kući.

Putnik se obvezuje pridržavati svih razumnih naputaka voditelja putovanja ili drugog predstavnika Agencije.

Putnik je tijekom putovanja dužan pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti i Agencija ne odgovara za radnje putnika koje se tiču njegove osobne sigurnosti.

U slučaju bilo kakve povrede ugovora ili nezakonitog ponašanja, putnik je odgovoran za nastalu štetu kao i za bilo koju drugu štetu koju prouzroči a koju pretrpi Agencija, drugi putnik, pružatelji usluga i/ili treće osobe. Putnik će svaku štetu koju prouzroči podmiriti na licu mjesta izravno osobi kojoj je štetu nanio. Za svaku takvu štetu koju bi Agencija eventualno podmirila u njegovo ime, Agencija ima pravo naplate regresa po povratku s putovanja.

 

14.       Prtljaga

14.1.   Na prijevoz prtljage tijekom putnog aranžmana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe dijela B - AVIO KARTE, IATA I DRUGE VAŽNE OBAVIJESTI, točka 3 – Prtljaga Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o.

14.2.   Prijevoz prtljage kod bilo koje vrste prijevoza (zračni, kopneni, željeznički i dr.) je reguliran uvjetima pojedinog prijevoznika.

14.3.   Prijavu za izgubljenu ili oštećenu prtljagu putnik može podnijeti isključivo prijevozniku (ako je prtljaga izgubljena/oštećena tijekom prijevoza) ili hotelu (ako je prtljaga izgubljena/oštećena tijekom boravka u hotelu).

14.4.   Agencija ne odgovara za izgubljenu ili oštećenu prtljagu kao ni za gubitak vrijednosti poput novca, nakita i sl. koje se dogode tijekom putovanja. Putnik je u svakom trenutku dužan voditi računa o osobnim stvarima i prtljazi i snosi punu odgovornost za navedeno.

 

 

15.       Osiguranje od odgovornosti za štetu koju Agencija kao organizator prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na putovanje

15.1.   Agencija ima s osiguravateljem CROATIA OSIGURANJE d.d.  sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na putovanje.

15.2.   Kontakt osiguravajućeg društva: CROATIA OSIGURANJE d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, prijava štete: stete.prijava@crosig.hr ili tel: 0800 1884.

 

16.       Rješavanje prigovora

16.1.   Na rješavanje prigovora u vezi putnog aranžmana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe dijela A - OPĆE INFORMACIJE O KORIŠTENJU PROIZVODA I USLUGA, točka 8 – Rješavanje prigovora Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o.

 

17.       Završne odredbe

17.1.   Ovi Opći uvjeti za putne aranžmane u organizaciji NOMAGO Mobility d.o.o. čine sastavni dio Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o. i dostupni su na web stranici Agencije www.nomago.hr . Uz odredbe ovih Općih uvjeta, gdje je primjenjivo, primjenjuju se i odredbe ostalih dijelova Općih uvjeta poslovanja NOMAGO Mobility d.o.o.

17.2.   Agencija ima pravo izmijeniti ove Opće uvjete u svako doba objavom izmijenjenog teksta Općih uvjeta na web stranici Agencije.

17.3.   Ako bilo koja odredba Ugovora ili ovih Općih uvjeta postane ništetna, nevaljana ili neizvršiva, to neće utjecati na valjanost ili izvršivost ostalih odredbi ugovora i Općih uvjeta. Bilo koja takva ništetna, nevaljana ili neizvršiva odredba smatrat će se zamjenjenom odgovarajućom odredbom koja je sukladno gospodarskoj svrsi i cilju te, u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno, najbliža izvornoj namjeri Agencije i putnika.

 

 

 

Budi informiran

Ne propusti sljedeće akcije ili važne obavijesti!

Jesi li avanturistički putnik ili svakodnevni putnik? U svakom slučaju za tebe pripremamo ažurne, zanimljive i korisne putničke informacije koje isporučujemo u tvoj virtualni poštanski sandučić jednom ili dvaput mjesečno.